MEGYASZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJÉTŐL

3718 Megyaszó, Alkotmány u. 2. sz.

Tel/fax: 47/350-027; e-mail: megyaszo@hernadktv.hu

 

 

 

FELHÍVÁS

HÓELTAKARÍTÁSRÓL

 

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösség együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2018. (V.29.) rendelet (továbbiakban: Ör)  3.§ (1) bekezdése szerint  a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el  aki az a) pontja alapján –

“… a tulajdonos az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról” nem gondoskodik.

Felhívom figyelmét, hogy az Ör. 3.§ (2) bekezdése szerint természetes személy esetében százezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más címen használó személy.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjen gondoskodni az ingatlanok előtti közterületek hó eltakarításáról síkosság mentesítéséről! A munkálatok elvégzését a helyszínen ellenőrizni fogom, ellenkező esetben közigazgatási bírság kiszabására kerül sor.

Megyaszó, 2019. január 7.

                                                                                               Lengyelné Bús Zita sk.

                                                                                                              jegyző