Megyaszó Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.szeptember 1.- 2024. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3718 Megyaszó, Monoki út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Az intézmény szakmai irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerint. – Részben „önálló” gazdálkodási feladatok ellátása. – A bölcsődei intézményegység irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatának ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógusi,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatok

•         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

•         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag a pályázati eljárásban részvevők általi megismeréséhez

•         hozzájáruló nyilatkozat a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyelné Bús Zita jegyző nyújt, a 30/2882344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Megyaszó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/1679-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton Lengyelné Bús Zita jegyző részére a megyaszo@hernadktv.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a pályázati határidő lejártát követően a jogszabályokban biztosított vélemények beérkezésétől számított első ülésén a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www..megyaszo.hu – 2019. május 13.