nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-01 - 2020-09-02
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8.a pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva

- Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 22. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:1.§(1) A szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.”


(2) A Rendelet 6.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(6) Települési időskorúak támogatása és a települési háztartási támogatás, valamint a települési rendkívüli támogatás hivatalból is megállapítható, különösen a nevelési-oktatási intézmény, családsegítő, gyámhatóság, védőnő, háziorvos továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy kezdeményezésére.”2.§A Rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmező és családja vagyoni viszonyainak igazolásához csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 4.§ (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot.”3.§


A Rendelet 10.§ (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha)

„d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta és rendezett.”


4.§


(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester támogatást nyújt az elhunyt hozzátartozójának, illetve annak a kérelmezőnek aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt

köteles, vagy

b) tartásra kötelezett hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve

családja létfenntartását veszélyezteti és

c) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 550 %-át.”


(2) A Rendelet 12.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a temetést követő 30 napon belül. A határidő jogvesztő.”5.§A Rendelet 14.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (1) A Polgármester az időskorú polgárok életkörülményeinek javításához települési időskorúak támogatását (továbbiakban: időskorúak támogatása) állapíthat meg azon időskorú polgárok részére, akiknek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 550 %-át.

(2) Települési időskorúak támogatására azok jogosultak, akik Megyaszó községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen Megyaszón laknak és a tárgyév december 31. napjáig betöltötték vagy betöltik a 65. életévüket.

(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 3000.- Ft.

(4) Az időskorúak támogatása egy naptári éven belül két alkalommal - kérelemre vagy hivatalból – állapítható meg.”


6.§A Rendelet 15.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

(2) Az ösztöndíj annak állapítható meg, aki a pályázatát határidőben benyújtotta és a benyújtás időpontjában Megyaszó településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik, továbbá aki megfelel a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak, illetve e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek.

(3) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a pályázóval egy háztartásban igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy van, az ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.

(4) A támogatást pályázónként havonta 5.000.- Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani az 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(6) Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjas a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik vagy a hallgatói jogviszonya megszűnik.”7.§


A Rendelet 16.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak esetén a települési rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  1. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át,
  2. nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”8.§


(1) A Rendelet 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére települési háztartási támogatást nyújthat a téli lakhatási kiadások enyhítése céljából a településen lévő lakott ingatlanok esetében az ingatlanban megyaszói állandó lakóhellyel rendelkező személy részére azoknak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át,

b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”

(2) A Rendelet 16/A.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési háztartási támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani, illetve a támogatás hivatalból is megállapítható.”


9.§(1) A Rendelet 16/B.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kérelemre induló eljárásra tanévkezdési célú települési támogatás állapítható meg

a) a középfokú oktatási intézményben 9. évfolyamtól, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy

b) a középfokú oktatási intézményben 9. évfolyamtól nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy

c) felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatónak.”

(2) A Rendelet 16/B.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tanévkezdési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.”10. §A Rendelet 17.§ (3) bekezdésben a „családsegítő szolgálat családgondozójának” szövegrész helyébe a „Megyaszó Község Önkormányzat családsegítőjének” szöveg lép.11.§(1) A Rendelet 19.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat biztosítja az

  1. étkeztetést
  2. házi segítségnyújtást
  3. családsegítést
  4. gyermekjóléti szolgáltatást
  5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.


(2) Az alapszolgáltatások közül az (1) bekezdés a)-d)  pontjaiban foglalt ellátásokat az Önkormányzat saját szolgáltatás útján biztosítja. Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt ellátást a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.”12.§


Hatályát veszti a Rendelet:

a) 10.§ (11) bekezdése,

b) 11.§ (11) bekezdése.13.§E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Megyaszó, 2020. augusztus 31.


                       

         

           Hajdú Istvánné sk                                                        Kissné Bodnár Renáta sk

             polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:  2020. augusztus 31.         Kissné Bodnár Renáta

                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
1.22 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!