nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-28 - 2020-10-29
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8.a pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva

- Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 22. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1.§A szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester támogatást nyújt az elhunyt hozzátartozójának, illetve annak a kérelmezőnek aki)

„c) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 750 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %-át.”


2.§


(1) A Rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az időskorú polgárok életkörülményeinek javításához települési időskorúak támogatását (továbbiakban: időskorúak támogatása) állapíthat meg azon időskorú polgárok részére, akiknek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %-át.”


(2) A Rendelet 14.§ (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 6000.- Ft.

  (4) Az időskorúak támogatása egy naptári éven belül egy alkalommal - kérelemre vagy hivatalból – állapítható meg.”


3.§


A Rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a pályázóval egy háztartásban igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy van, az ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.”

4.§


A Rendelet 16.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak esetén a települési rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  1. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,
  2. nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át.”


5.§


A Rendelet 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére települési háztartási támogatást nyújthat a téli lakhatási kiadások enyhítése céljából a településen lévő lakott ingatlanok esetében az ingatlanban megyaszói állandó lakóhellyel rendelkező személy részére azoknak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,

b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át.”6.§


A Rendelet 16/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tanévkezdési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.”7.§E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Megyaszó, 2020. október 27.

                       

         

         

           Hajdú Istvánné sk                                                            Kissné Bodnár Renáta sk

              polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:  2020. október 27.


        

      Kissné Bodnár Renáta sk

                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
658.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!