nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-28 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2020.(X.27.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím és " Megyaszó községért" díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Megyaszó Község Önkormányzata méltó módon elismerje és a község megbecsülését fejezze ki mindazok iránt, akik:

a) a község fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, munkájukkal elősegítették a község fejlődését,

b) tevékenységükkel hozzájárultak a község kultúrájának szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hagyományainak ápolásához, a település hírnevének öregbítéséhez,

c) kiemelkedő közszolgálati, közösségépítő munkát végeztek a közigazgatás, a nevelés-oktatás, az egészségügy, a sport és kultúra területén.(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elismerésére Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket (a továbbiakban együtt: elismerő címek) alapítja:

a) Díszpolgári cím

b) „Megyaszó községért” díj.


2.§


Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:

a) polgármester,

b) képviselő-testület tagjai,

c) képviselő-testület bizottságai,

d) helyi civil szervezetek,

e) település lakossága.

  1. Díszpolgári cím

3.§


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete határozatával díszpolgári címet adományozhat olyan személy részére, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszoklevelet és díszpolgári érmet (plakett) kap.

(3) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt az önkormányzat rendezvényeire meg kell hívni.

(4) A díszpolgári cím évente legfeljebb egy személy részére adományozható.

(5) A község díszpolgára:

a) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;

   b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat rendezvényeit;

   c) halála esetén

ca) a hozzátartozók egyetértésével az önkormányzat a temetés szervezésében közreműködik és a temetési költségek összegét (kivéve a síremlék költségét) legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszöröséig átvállalja;

cb) a halál tényéről való hiteles tudomásszerzést követően a fekete zászlót az Önkormányzat épületére ki kell tűzni.


3. „Megyaszó községért” díj

4.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete határozatával „Megyaszó községért” díjat adományozhat olyan személy részére, aki

a)  a községért valamely területen – sport, kultúra, nevelés-oktatás, szociális gondoskodás, közbiztonság, gyermekvédelem, egészségügy -, vagy az önkormányzat intézményeiben, illetve a településen működő intézményekben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző személy, és az elvégzett munka a község lakosai körében megbecsülést élvez, vagy

  b) a térséggel kapcsolatos együttműködésnek bővítésében kimagasló tevékenységet végzett.


(2) A „Megyaszó községért” díj oklevél formában kerül átadásra, a község címerével díszített arany pecsétgyűrű, vagy 100.000.- Ft – azaz százezer – forint pénzjutalom kíséretében, melyről a képviselő-testület esetenként dönt.

(3) „Megyaszó községért” díj legfeljebb évente kettő adományozható.  1. A díszpolgári cím és a „Megyaszó községért” díj adományozásának rendje

5.§


(1) Az elismerő címek adományozásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az elismerésben részesített személyt a döntést követő 15 napon belül a polgármester személyesen tájékoztatja a döntésről és az elismerés átadásának helyszínéről, időpontjáról.

6.§


(1) Az elismerő címek adományozását jelentős évfordulókhoz, állami vagy helyi eseményekhez kell kötni. Az elismerő címekhez kapcsolódó díszoklevelet, valamint plakettet a polgármester adja át.

(2) Az elismerő címek adományozása során az oklevelet a Képviselő-testület nevében a polgármester és a jegyző írja alá.

(3) Az elismerésben részesített személyekről a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

(4) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.5. A díszpolgári cím és a „Megyaszó községért” díj visszavonásának rendje

7.§


(1) Az elismerő címeket vissza lehet vonni attól a személytől, aki arra politikai, erkölcsi okból méltatlanná vált.

(2) A visszavonásra elsősorban az adományozásra javaslatot tevő, illetve a képviselő-testület tehet javaslatot.

(3) A visszavonásról a javaslat indokoltsága alapján a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések

8.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a „Megyaszó községért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 13/1991. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete.Megyaszó, 2020. október 27.
Hajdú Istvánné sk                                                                                 Kissné Bodnár Renáta sk

  polgármester                                                                                                jegyzőA rendeletet kihirdettem: Megyaszó, 2020. október 27.                                                 Kissné Bodnár Renáta sk

       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
897 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!