nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-11 - 2020-12-12
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,


az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28.§

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő önkormányzati hatósági feladat-és hatásköreit:

 1. települési temetési támogatás,
 2. települési gyógyszertámogatás,
 3. települési időskorúak támogatás,
 4. települési rendkívüli támogatás,
 5. települési háztartási támogatás,
 6. települési tanévkezdési támogatás elbírálása.


(2) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halasztást nem tűrő önkormányzati ügyekre vonatkozó döntési jogköre a következő ügyekre terjed ki:

 1. döntés azon pályázat benyújtásáról, melynek fedezete a költségvetésben biztosított,
 2. pályázati eljárásban hiánypótlás teljesítése, egyéb nyilatkozatok megtétele,
 3. a képviselő-testület által elfogadott szerződések módosítása, melyek nem járnak többletkötelezettség vállalással az önkormányzat részéről.”


2.§

A Rendelet 30.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a következő önkormányzati hatósági feladat-és hatásköreit:

a) települési lakhatási támogatás,

b) települési ápolási támogatás elbírálása.”


3.§

(1) A Rendelet 34.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza a következő feladat-és hatásköreit:

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

b) támogató szolgáltatás.”

(2) A Rendelet 34.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra (székhelye: Encs) ruházza a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó hatáskörét.”

4.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

5.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Megyaszó, 2020. december 10.        Hajdú Istvánné  sk                                                      Kissné Bodnár Renáta sk

         polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. december 10.Kissné Bodnár Renáta sk

          jegyző

 1. melléklet a 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelethez


KÖZIGAZGATÁSI  SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészt Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Helyi Önkormányzat), másrészt Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbiakról:


A megállapodás szabályainak kialakítása


A megállapodás főbb területei


1.  A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

2.  Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás

3.  Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein

4.  Az együttműködés egyéb területeiRészletes szabályok


1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:

 1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére, annak székhelyén (az Alkotmány út 2. szám alatt) havonta, igény szerint, de legalább 32 órában biztosítja a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó fenntartási és rezsiköltségek viselését.
 2. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a Hősök útja 1. sz. alatti önkormányzati ingatlant - (Művelődési Ház) a Nemzetiségi Önkormányzat írásbeli kezdeményezése esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, lakossági fórum – megtartása érdekében 30 napon belül - a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja ingyenesen.
 3. A helyiséghez, valamint annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek, továbbá a berendezési-és felszerelési tárgyak fenntartásához, karbantartásához kapcsolódó költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik.
 4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti.
 5. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával az intézményben folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
 6. a Helyi Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
 7. A Helyi Önkormányzat – a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal útján (továbbiakban: Közös Hivatal) – biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi üléseinek előkészítését, (különösen a meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek esetében), közreműködik a jegyzőkönyvek benyújtásában, továbbá biztosítja valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását.
 8. a Helyi Önkormányzat ellátja – a Közös Hivatal útján - a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és a nemzetiségi önkormányzat egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és iratkezelési feladatait.
 9. a Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat igénye esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
 10. Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal.
 11. A Helyi Önkormányzatra vonatkozó szabályzatok a Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedő hatállyal bírnak.
 12. A feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati képviselők telefonhasználatát.


2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás


Részletes szabályozás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.

Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére


2.1. Éves költségvetés tervezete

 1. Az éves költségvetési tervezet összeállításához a pénzügyi ügyintéző a költségvetési törvényből adódóan részletes információt nyújt az elnök részére. Ennek keretében rendelkezésre bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséhez szükséges adatokat. Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező munkájához.
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítéséért a jegyző, a költségvetés megalkotásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felelős.
 3. A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott időn belül terjeszti be elfogadásra a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének ülésére. A határozat-tervezet taralmára az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 4. Bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért Megyaszó Község Önkormányzata felelősséggel nem tartozik.

2.2. Előirányzatok módosítása


A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése értelmében. Az előirányzat-módosítást a jegyző vagy az általa megbízott pénzügyi ügyintéző készíti elő.


2.3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról


A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a gazdálkodásról az Áht. 87. §-a szerint beszámol a képviselő-testületnek.


2.4. Éves zárszámadás


a)  A költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint december 31-i fordulónappal éves beszámolót kell készíteni.

b)  A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A jegyző által elkészített határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti be, elkészítésére az Áht. 91. § (3) bekezdése az irányadó.


2.5. A költségvetési gazdálkodás szabályai

 1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos jelentési, adatszolgáltatási, beszámolási, adminisztrációs feladatokat a Közös Hivatal végzi.
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél nyitott önálló fizetési számlával rendelkezik, melyhez házipénztár is tartozik.
 3. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát legkésőbb a pénzfelvételt megelőző 3. napon de. 10.00 óráig a pénztárosnak jelzi.
 4. A Nemzetiségi Önkormányzat könyvelési, eszköz nyilvántartási feladatait a Közös Hivatal kijelölt dolgozója látja el.
 5. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Közös Hivatal pénzügyi ügyintézőjének bemutatni, a számlát utalványozni, illetőleg gondoskodni a szakmai teljesítés igazolásáról.
 6. A Nemzetiségi Önkormányzat pénz- és vagyongazdálkodását az Önkormányzat gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint, az abban megjelölt személyek kötelesek végezni.
 7. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, amit a Közös Hivatal készít el. Az Áht. 108. § (2) bekezdésében meghatározott időközi mérlegjelentést – figyelemmel az Ávr.169. §-ára – a Közös Hivatal készíti el.

2.6. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje

 1. Kötelezettségvállalás: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 200.000,- Ft-ot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak.(Ávr. 53. § (1) bekezdés.) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, keltét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti megoszlását, továbbá a teljesítési adatokat.
 1. Utalványozás: A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott bevételek teljesítését és kifizetéseket.
 1. Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Jegyző által írásban kijelölt, a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult.

Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.


 1. Érvényesítés: A számla beérkezését követően a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az Ávr. előírásait megtartották-e. Az érvényesítésnek tartalmazni kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítést a Jegyző által írásban kijelölt, a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult végezni.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

 1. Szakmai teljesítések igazolása: A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét kell érteni. A teljesítés igazolására az elnök, vagy az elnökhelyettes jogosult. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell ellátni.
 1. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
 1. Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyek nevét a megállapodás 1. melléklete tartalmazza.
 1. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra és szakmai teljesítés igazolására jogosultakról nyilvántartást kell vezetni, melynek vezetéséért és felülvizsgálatáért a Közös Hivatal gazdálkodási ügyintézője felelős.


3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein

 1. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein a jegyző, vagy – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén, illetőleg azon kívül is a Nemzetiségi Önkormányzat működését érintően (testületi ülések, közmeghallgatás, képviselői megbízatások ellátása, kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása).
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a Közös Hivatal munkaköri leírás szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza.


4. Törzskönyvi nyilvántartás


A Magyar Államkincstár Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzatról közhiteles nyilvántartást vezet. A törzskönyvi adat módosítását a Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője változás-bejegyzési kérelem benyújtásával, a módosítás alapjául szolgáló okirat csatolásával, a változástól számított 15 napon belül – erre a célra meghatározott bejelentő lapon - bejelenti a Magyar Államkincstár felé.

A pénzügyi ügyintéző a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem egyidejű benyújtásával kéri az adószám megállapítását és ezzel teljesíti az állami adóhatóság felé a bejelentési kötelezettségét.


5. Belső kontrollrendszer, belső ellenőrzés

 1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző felelős. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait.
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása a Közös Hivatal állományába tartozó pénzügyi ügyintéző feladatát képezi.
 3. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási határozat elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
 4. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására is.
 5. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a GY&GY Perfekt Audit Kft. keretén belül végzi.

6. Az együttműködés egyéb területei


Megyaszó Község Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül együttműködnek és elősegítik a nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek felzárkóztatását, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.7. Záradék


A szerződés Megyaszó Község Önkormányzat és Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek határozatával válik elfogadottá, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.

A jelenleg hatályban lévő megállapodás ezen a napon hatályát veszti. [1]
Megyaszó, 2020. december 1.
………………………….                                                                 ………………………….

      Hajdú Istvánné                                                                                      Radics Kálmán

       polgármester                                                                                                 elnök


1.  mellékletUtalványozási és ellenjegyzői, ellenőrzési és szakmai teljesítés igazolási joggal

felruházott személyekMegyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla forgalmával kapcsolatban az alábbi személyek jogosultak eljárni:1. utalványozási joggal


Radics Kálmán elnök

Török Zsolt elnökhelyettes


2. pénzügyi ellenjegyzői joggal


Durku Barnabásné pénzügyi ügyintéző


3. érvényesítői, pénztárellenőri joggal


Érvényesítő: Durku Barnabásné pénzügyi ügyintéző

Pénztárellenőr: Kissné Bodnár Renáta jegyző


Szakmai teljesítésigazolás:


A Nemzetiségi Önkormányzat minden kifizetésénél

Radics Kálmán elnök

Török Zsolt elnökhelyettes


Fentieket az összeférhetetlenségi szabályok betartásával kell alkalmazni.


Aláírás minták:


Sorszám

Név

Aláírás

1.

Radics Kálmán elnök


2.

Török Zsolt elnökhelyettes


3.

Durku Barnabásné pénzügyi ügyintéző

(M/2114/2020. számú kijelölés alapján)


4.

Kissné Bodnár Renáta jegyző  (pénztárellenőr)

[1]

* A megállapodást Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2020. (XII.1.), Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2020. (XII.1) határozatával fogadta el.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
448.83 KB
Mellékletek
2.23 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!