nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2021-01-02
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,


a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 6/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”


  1. §

A Rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)  35. §- a szerint végzett vállalkozási tevékenység.”

3.§


A Rendelet 4.§ (1) bekezdésében az „állandó jelleggel végzett iparűzési” szövegrész helyébe az „iparűzési” szöveg lép.


4.§


A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

5.§


Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése.


6.§


 Ezen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.Megyaszó, 2020. december 17.Hajdú Istvánné sk                                                                                 Kissné Bodnár Renáta sk

 polgármester                                                                                                jegyző
A Rendelet kihirdetve: 2020. december 17.
Csatolmányok

Megnevezés méret
15. Rendelet
381.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!