nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2021.(I.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-16 - 2021-01-17
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2021.(I.15.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény   1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 92. § (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében,  a 131. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 100 %-a.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
Megyaszó, 2021. január 15.
          Hajdú Istvánné sk                                                           Kissné Bodnár Renáta sk

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. január 15.


Kissné Bodnár Renáta sk

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2021. évi 2. rendelet
297.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!