nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-03-06 - 2021-03-07
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény   1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében,  a 131. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §A szociális juttatások rendszeréről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép:


„Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§.-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.§-ában, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében,132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29.§ (1) bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8.a pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §A Rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás kizárólag pénzben, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró polgármester és jegyző (továbbiakban: szociális hatóság) döntése alapján.

(4) A (2) bekezdés a) b) pontjai szerint nyújtott ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (továbbiakban: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés c) d) e) g) h) i) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.”


3. §(1) A Rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmezőnek csatolni kell továbbá:)

„a) Települési rendkívüli támogatás  igénylése esetén:

aa) elemi kárról a helyreállítás költségeiről szóló számlát vagy szakember által készített kimutatást,

ab) betegségről házi orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény igazolását,

ac) halálesetről az eredeti halotti anyakönyvi kivonatról készült hiteles másolatot,

ad) várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolást,

ae) a közmű kiadások igazolására szolgáló számla másolatát,

af) egyéb dokumentumokat, igazolásokat, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek.”

(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmezőnek csatolni kell továbbá:)

„c) étkeztetés esetén a Rendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szociális rászorultságot betegség esetén háziorvosi, pszichiátriai betegség, fogyatékosság, szenvedélybetegség esetén szakorvos által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni.”4. §(1) A Rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvar, kert, előkert

aa) tiszta, rendezett,

ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,

ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított,

ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn.

b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény,

c) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda hiányában egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta és rendezett.”


(2) A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakhatási támogatás mértéke havi 6.000.-Ft.”


5. §A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 50.000 Ft.”6. §A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gyógyszertámogatás egy naptári éven belül 6 alkalommal igényelhető.”7. §A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 10.000.- Ft.”8. §A Rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

     „(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb  3000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 50.000 Ft-ot, különös méltánylást érdemlő esetben a 150.000 Ft-ot.

 (4) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg

a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,

            b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750  %-át.”9. §A Rendelet 16/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tanévkezdési célú települési támogatás pénzben nyújtható, mértéke az általános iskolai tanulók esetében a megvásárolt tankönyv ára, a középiskolai, vagy a felsőfokú tanulmányokat folytató kérelmezők esetében tanulónként, hallgatónként 20.000 Ft.”
10. §A Rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat biztosítja az

 1. étkeztetést
 2. házi segítségnyújtást
 3. idősek nappali ellátását
 4. családsegítést
 5. a gyermekek napközbeni ellátását
 6. gyermekjóléti szolgáltatást
 7. jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
 8. támogató szolgálatot.
 1. Az alapszolgáltatások közül az (1) bekezdés a)-f)  pontjaiban foglalt ellátásokat az Önkormányzat saját szolgáltatás útján biztosítja. Az (1) bekezdés g)-h) pontjában foglalt ellátást a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.
 2. A személyes gondoskodás formáiról és az azokért fizetendő térítés díjakról külön rendelet rendelkezik.”


11. §A Rendelet V. fejezete a következő 13. alcímmel egészül ki:

13. Szociálpolitikai kerekasztal

22.§ (1) Megyaszó Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, folyamatos figyelemmel kísérése érdekében.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal vezetője az önkormányzat polgármestere. Tagjai az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és gyermekvédelmi ellátást végző intézmények vezetői, nemzetiségi önkormányzat elnöke, védőnő, oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei.

         (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik, ügyrendjét maga alakítja ki.”
12. §


Hatályát veszti a Rendelet

 1. 5. § (2) bekezdés f) pontja,
 2. 7. § (2) bekezdés g) pontja,
 3. III. fejezet 11. alcíme,
 4. 16.§ (5)-(7) bekezdése.
13. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Megyaszó, 2021. március 5.       

            Hajdú Istvánné  sk                                                           Kissné Bodnár Renáta sk

             polgármester                                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetésre került: 2021. március 5.


Kissné Bodnár Renáta sk

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
1.23 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!