nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-03-06 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,


az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva

a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§


A rendelet célja, hogy meghatározza Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati feltételeit, mértékét, elbírálásának rendjét.


2.  A rendelet hatálya


2.§


(1) Megyaszó Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azt a Megyaszó község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázót, aki a


 1. felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozaton és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait.

aa) Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.


ab) Azon hallgatók is pályázhatnak, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.


 1. a tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozaton és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a következő tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a következő tanévben ténylegesen megkezdik.


(2) Nem részesülhetnek támogatásban azok a hallgatók, akik:

a) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói vagy

b) doktori (PhD) képzésben vesznek részt vagy

c) kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.II. Fejezet

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje


3. A pályázat benyújtásának módja


3.§


  (1) Pályázni kizárólag az EPER-BURSA rendszerben lehet elektronikusan, majd a kinyomtatott pályázati adatlapot a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban Hivatal) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje a közzétett pályázati felhívásban található.


(2) A pályázathoz csatolni kell:

 1. a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolást,
 2. a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelmének igazolását,
 3. a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők vagyonnyilatkozatát,
 4. a szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb okiratot. Amennyiben a pályázó:

     da) árva, félárva: az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata;

     db) gyermeket nevel: a születési anyakönyvi kivonat;

dc) egyedül neveli gyermekét: a Magyar Államkincstár határozata családi pótlék  egyedülállóként történő folyósításáról, tartásdíj megállapításáról szóló bírósági végzés;

dd) férőhely hiánya miatt nem részesül kollégiumi ellátásban: a kollégium által küldött elutasító határozat;

de) háztartásban lévő eltartottak száma három, vagy ennél több: iskolalátogatási igazolás a családban élő gyermekek tekintetében;

df) háztartásban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant személy él: orvosi igazolás;

dg) eltartója, szülője tartósan (6 hónapot meghaladóan) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve az illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása.


4. A szociális rászorultság meghatározása


4. §


(1) E rendelet alkalmazása során az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek havi jövedelme, vagy családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó összjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 % -át.


(2) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem megállapításánál jövedelemnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeket kell tekinteni.


(3) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik.


5. A pályázat elbírálásának rendje

5.§

(1) A pályázatok elbírálása Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a pályázatokat zárt ülésen bírálja el.

(3) A pályázat elbírálásakor és a rangsor felállításakor előnyben kell részesíteni azt a pályázót:

 1. aki árva, félárva;
 2. aki gyermeket nevel;
 3. aki egyedül neveli gyermekét;
 4. aki férőhely hiánya miatt nem részesül kollégiumi ellátásban;
 5. akinek a családjában lévő eltartottak száma három, vagy ennél több;
 6. akinek a családjában folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant személy él;
 7. akinek eltartója, szülője tartósan (6 hónapot meghaladóan) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül.

(4) A pályázatok döntés-előkészítését a Hivatal ügyintézője végzi, és terjeszti a képviselő-testület elé. Az előkészítő eljárásban az ügyintéző a pályázót egy alkalommal, határidő megjelölésével, hiánypótlásra szólíthatja fel, és a pályázó szociális körülményeinek vizsgálata érdekében a pályázó háztartásában környezettanulmányt készíthet.

(5) A Képviselő-testület az EPER-BURSA rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

(6) A pályázatok elbírálásáról, a rangsor felállításáról és a kizárásról a képviselő-testület határozatban dönt.

(7) Az elutasított pályázatok ellen fellebbezni nincs lehetőség.

(8) A Képviselő-testület a meghozott döntésről és annak indoklásáról az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
6. Az ösztöndíj folyósítása

6.§

(1) A támogatás mértéke 5.000.-Ft/fő/hó.

(2) Az ösztöndíj folyósításának időtartama:

 1. „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév;
 2. „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.


(3) Az ösztöndíj kifizetése a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak alapján történik.

(4) Az ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni és a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat vissza kell fizettetni:

 1. „A” típusú pályázat esetében

aa) ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe, vagy tanulmányait megszakítja;

ab) ha hallgatói jogviszonya módosul és nem felel meg a jelen rendeletben előírt pályázati feltételnek.


b)   „B” típusú pályázat esetében,

ba) ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága az évente elvégzett felülvizsgálat alapján már nem áll fenn;

bb) ha hallgatói jogviszonya módosul és nem felel meg a jelen rendeletben előírt pályázati feltételnek.


(5) Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekre az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

7.§

(1) A képviselő-testületnek e rendeletében nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően kell eljárnia.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, első alkalommal a 2021. évi pályázati eljárásokban kell alkalmazni.Megyaszó, 2021. március 5.
   Hajdú Istvánné sk                                                                                Kissné Bodnár Renáta sk

    polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 5.Kissné Bodnár Renáta sk

          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
1.3 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!