nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-26 - 2020-05-28
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Megyaszó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tekinti, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és a feladatok megvalósításában résztvevők támogatását. A település minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításhoz, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, esélyegyenlőséghez a kulturális javak megismerése tekintetében.

(2) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

 1. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
 2. a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése,
 3. az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
 4. a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.


2. § A rendelet hatálya Megyaszó Község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre, az azokban résztvevő személyekre, szervezetekre, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottakra, a közművelődési megállapodást kötő jogi, vagy természetes személyekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.


3.§ E rendeletben használt fogalmak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott fogalmakat kell érteni.


 1. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

4. § Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló Kult.tv. 76.§ (3) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat.


 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatai


5.§ Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetését célzó tevékenységek támogatása, a helyi művelődési szokások gondozása,

b) a helyi hagyományápoló, ismeretszerző, amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységének támogatása,

c) helyi társadalom közösségi életének segítése,

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, zenei rendezvényekhez, alkotó célú helyi közösségek, szakkörök számára közösségi tér biztosítása,

e) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében, az esztétikai élmények megéléséhez közművelődési rendezvények, hangversenyek, koncertek, kiállítások, bemutatók szervezése,

f) lakossági igény esetén közreműködés a színház és hangverseny látogatások megszervezésében,

g) méltó megemlékezés a nemzeti ünnepekről,

h) a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése,

i) a települési könyvtári ellátás biztosítása,

j) a könyvtárban közösségi internet hozzáférés biztosítása.


 1. A helyi közművelődési feladatok ellátásának módja


6.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. Az Önkormányzat az 5. §-ban felsorolt feladatokat saját fenntartású közösségi színterén, továbbá szükség szerint közművelődési megállapodás alapján láthatja el.


7.§ (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatellátás során közösségi színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) Megyaszói Általános Művelődési Központ (3718 Megyaszó, Hősök útja 1.)

b) Megyaszó könyvtár, információs és közösségi hely (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)

c) Falumúzeum (3718 Megyaszó, Tanácsház tér 1.)

d) egyéb, önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

(2) A közösségi színtérként szolgáló épületek fenntartásáról az Önkormányzat a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével közvetlenül gondoskodik, továbbá a közösségi színterek fenntartásával és a közművelődési feladatok ellátásával kulturális menedzsert alkalmaz közalkalmazotti munkakörben.

8.§ A települési könyvtári ellátás biztosítását az Önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei II. Rákóczi Ferenc Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas nyilvános könyvtári szolgáltató helyet működtet.


9.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel,

c) egyházakkal,

d) helyi népművészekkel,

e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

a) a települési honlapon,

b) plakátok, szórólapok útján

ad tájékoztatást a település lakossága részére.


5. A közművelődési tevékenység finanszírozása

10.§ (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja. A közösségi színtér fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket rendelkezésre bocsátja.

(2) Az Önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az Önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az Önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.


6. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről 5/2001. (IV. 18.) rendelete.          Hajdú Istvánné                                                           Lengyelné Bús Zita

           polgármester                                                                          jegyző
 1. függelék az 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethezMEGYASZÓ KÖZSÉG
ÁLTALÁNOS MÁVELŐDÉSI KÖZPONT HASZNÁLATI SZABÁLYZATA


Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (IX.26.) számú rendeletének 1. függelékeként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Ennek megfelelően a Megyaszói Általános Művelődési Központ szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.


A közösségi színtér neve:              Megyaszói Általános Művelődési Központ

Székhelye:                                     3718 Megyaszó, Hősök útja 1.

Fenntartója:                                   Megyaszó Község Önkormányzatának                                                                Képviselő-testülete

Működési területe                          Megyaszó község közigazgatási területe

Jogállása:                                       alapító okirattal rendelkező közösségi színtér

Alaptevékenysége:                        közművelődési feladatellátás

Működtetője:                                 Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása


 1. A Megyaszói Általános Művelődési Központ tiszteletben tartja és szolgálja
  • az állampolgárok, a település lakói művelődéshez és szórakozáshoz való jogát
  • a fenntartó által a közművelődési feladatokról szóló 6/2019. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat
  • a település lakóinak kulturális, szabadidős igényeit.

A Megyaszói Általános Művelődési Központban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.


 1. Kötelezettségéből fakadóan mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (1. melléklet) betartása mellett mindenki igénybe veheti. A Megyaszói Általános Művelődési Központban egyidejűleg 200 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt.


 1. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármesterrel legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni.

 2. A Megyaszói Általános Művelődési Központ az állandó programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt


 1. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét vasárnap, és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és a vele együttműködő - rendeletben feltüntetett – szervezetek saját szervezésű rendezvényei, illetve egyedi döntés alapján.


 1. Az önkormányzat e szabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.


 1. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartoznak a Ház berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani a Megyaszói Általános Művelődési Központ házirendjét.II. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata


 1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások, a Megyaszói Általános Művelődési Központ ingyenes használatára jogosult civil szerveződések, szervezetek, nemzetiségi önkormányzat:
  1. fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi nemzetiségi önkormányzatnak a szervezésében megvalósuló rendezvények
  2. az 2. sz. mellékletben meghatározott szervezetek működésének, rendezvényeinek biztosítása
  3. nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok (pl. Játszóház, stb.). E csoportok – vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében – előzetes egyeztetés alapján (a szabad helyiség-kapacitás terhére) jogosultak a Megyaszói Általános Művelődési Központ helyiségeinek díjmentes használatára
  4. egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései 1. A Megyaszói Általános Művelődési Központ kedvezményes használatára jogosult civil szervezetek, szerveződések:
  1. a vállalkozáson alapuló (tanfolyami díjat szedő) közművelődési és szabadidős jellegű csoportok,
  2.  nem közművelődési jellegű (pl. érdekképviseleti) civil szerveződések, baráti körök


 1. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.

A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.

Bérleti szerződést csak személyazonosságának igazolása után nagykorú személy, ill. szervezet képviselője köthet a polgármesterrel.


 1. kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére az 2. sz. mellékletben nem szerelő szervezetek rendezvényei
 2. esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartására
 3. a nem önkormányzati és az 2. sz. mellékletben nem szereplő szervezetek zenés, táncos, kulturális rendezvényei
 4. minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással járIII. A szabad helyiség-kapacitás bérbeadásának általános elvei


 1. A Megyaszói Általános Művelődési Központ helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak – szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.
 2. A helyiségek szabad terem-kapacitása: művészeti csoportok, továbbá (ingyenes helyiség-használattal támogatott) szakkörök, szervezetek és csoportok működésének – éves programtervben eleve rögzített - helyiség-igényét meghaladó (kihasználatlan) terem-kapacitás, mely - az a.) pontban rögzített célokra - hasznosítható.
 3. A Megyaszói Általános Művelődési Központ termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó engedélyével adhatóak ki.
 4. Az éves programterv tervezetének tárgyalásakor a polgármester javaslatot tesz a bérleti díj következő évben érvényesíteni kívánt mértékére is – melyről a Képviselő-testület dönt
 5. A község lakossága a Megyaszói Általános Művelődési Központ termeit előre egyeztetve, a képviselőtestület által jóváhagyott programtervhez igazodva, meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva, s a Házirend betartása mellett használhatja. Az intézmény helyiségei nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak – de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a polgármesterhez kell fordulni.
 6. A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:
 1. önkormányzati rendezvények (testületi ülés, falugyűlés, közmeghallgatás, helyi nemzetiségi önkormányzat ülései, továbbá esküvők céljára tartalékolt időpontok)
 2. a Megyaszói Általános Művelődési Központ állandó rendezvényei
 3. civil szervezetek összejövetelei (az e Szabályzat korábbi részében rögzített feltételekkel, ill. a Polgármester írásos engedélyével ingyenesen (pl. iskolai SZMK rendezvényei).
 1. Az ingyenes használatának joga akkor illeti meg jelen szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő helyi szervezeteket, amennyiben rendezvényük nem üzleti célú, illetve annak bevétele kulturális, közösségi célt szolgál.


A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

A Megyaszói Általános Művelődési Központ helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése jelen szabályzat 4. sz. mellékletében található szerződésminta alapján a pénzügyi ügyintéző feladata. 

A bérleti szerződés tartalma

 1. megállapodó felek adatai
 2. a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
 3. használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése
 4. a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
 5. kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
 6. a Megyaszói Általános Művelődési Központ használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése
 7. a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza.


A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert folyamatosan tájékoztatni kell


A bérleti díj képzésének rendje:


A bérbeadás rendjeII. Egyéb rendelkezések


1. A Megyaszói Általános Művelődési Központ híradástechnikai, hangtechnikai és egyéb eszközei elzárva tartandók. A Házat igénybevevő csoportok kérésére, a polgármester külön engedélyével ezek rendelkezésre állnak. Használatukért a csoport vezetője a felelős. A program végeztével köteles a Megyaszói Általános Művelődési Központ munkatársának ezeket leadni. (A híradástechnikai berendezések önkormányzati rendezvények – pl. óvodai, iskolai programok –, helyi civil kezdeményezések, egyesületek részére felelős megnevezésével, illetve a Megyaszói Általános Művelődési Központ munkatársainak közreműködésével kölcsönözhetők.)


 1. A Megyaszói Általános Művelődési Központban programok idején bekövetkező károkozás, tűzeset esetén azonnal értesíteni kell a polgármestert. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, a felelősöket meg kell nevezni.Megyaszó, 2019. szeptember 20.

                                                                                                                      Hajdú Istvánné

Polgármester


 1. melléklet


HÁZIREND 1. A Megyaszói Általános Művelődési Központot minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, a kulcsok átadásával és teljes körű felelősség vállalásával történhet.
 2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
 3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.
 4. A Megyaszói Általános Művelődési Központ programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
 5. A Megyaszói Általános Művelődési Központ közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.
 6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállalunk.
 7. A Megyaszói Általános Művelődési Központ munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
 8. Az épületben szemetelni tilos.
 9. Az épületben dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely az udvaron található.
 10. A Megyaszói Általános Művelődési Központ elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.
 11. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.
 12. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével- nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.
 13. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a polgármester engedélyével rakhatók ki.
 14. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
 15. A megbízott munkatárs, polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.
 16. A Megyaszói Általános Művelődési Központ látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Megyaszói Általános Művelődési Központban dolgozó intézményvezetőt, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Megyaszói Általános Művelődési Központ  épületét, eszközeit, berendezéseit.
 17. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.Megyaszó, 2019. szeptember 20.

                                                                                                                     Hajdú Istvánné

Polgármester


2. számú mellékletA közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő szervezetek, intézmények)
3.számú mellékletA Megyaszói Általános Művelődési Központ bérleti díjai
Bérbe adható helyiség


Bérleti díj

Kisterem

5.000.- Ft/alkalom

Nagyterem hétköznap

12.000.- Ft/alkalom

Nagyterem hétvégén egyszeri díj (péntek 12.00 órától -vasárnap 24.00 óráig)

72.000.- Ft/alkalomNagyterem egész napos bérletéhez kapcsolódó kaució összege: 72.000.- Ft
4. sz. melléklet


Bérleti szerződésMely létrejött

Megyaszó Község Önkormányzata

(3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.. képviseli: Hajdú Istvánné polgármester), mint bérbeadó és   ..............................................................................

(cím:......................................................................, képviseli: ………...…………………., mint bérbevevő között.

1. E szerződés értelmében Bérbeadó bérbe adja a 3718 Megyaszó, Hősök útja 1. sz. címen lévő Megyaszói Általános Művelődési Központ nagytermét.

201. ........................... hó  ........nap ......................................... időtartamra.

2. A bérelt helyiséget a bérbevevő ............................………………............................céljára   

kívánja a fenti időszakban igénybe venni.

3. A fenti szolgáltatás (terembérlet) díja: ..................................Ft, azaz ............................................................................Ft., melyet a bérbevevő  jelen szerződés aláírásával egyidejűleg befizetett az Önkormányzat pénztárába.

Az épület használatbavételekor az erről szóló igazolást a megbízott munkatársnak be kell mutatni.

4. A bérbevevő kötelességei:

A bérbevevő köteles a bérbevett területet tiszta, illetve az átvétel állapotának megfelelően visszaadni. Az igénybevétel során keletkezett esetleges károkat köteles megtéríteni.

5. Felek kijelentik, hogy esetleges vitájukat megpróbálják békés úton rendezni.


.......................................................                   ................................................

                 bérbevevő                                                           bérbeadóVisszavétel: 20.. .........................................................

Károk:.............................................................................

Értéke:............................................................................


.....................................................                    .................................................

                bérbevevő                                                             bérbeadó 

5. sz. melléklet

Kulcshasználati megállapodásMely létrejött a Megyaszói Általános Művelődési Központ képviseletében …………….. megbízott munkatárs és ………………………………….…………   sz.i.sz: ………..………………… cím:  …………………………………..… (továbbiakban kulcshasználó) között.

A megállapodás tárgya szerint a kulcshasználó tevékenységének (klubfoglalkozás, rendezvény stb.) folytatásához használatba veheti a nagytermet és ehhez használhatja a részére átadott ajtókulcsot.

A használat során rá és a tevékenység résztvevőire is vonatkoznak a Házirend szabályai.

A használatot követően köteles meggyőződni a kulcshasználó, hogy az általa használt helységek ablakait és a bejárati ajtót bezárta.

A Megyaszói Általános Művelődési Központban a kulcshasználó tevékenységi ideje alatt bekövetkező előre nem látott eseményekért (baleset, lopás, rongálás stb.) a kulcshasználó vállalja a felelősséget.

A kulcshasználó köteles visszaadni a kulcsot, ha a tevékenység megszűnik, vagy a Megyaszói Általános Művelődési Központ képviselője erre felszólítja.

A Kulcshasználati megállapodást megismertem, magamra nézve kötelezőnek elfogadom.


Dátum: ……………………………

………………………………………                         ………………………………….

Kulcshasználó                                      Megyaszói Általános Művelődési Központ

képviseletében:


                                                                                   ……………………………..


Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a bejárati ajtó kulcsát átvettem.

……………………………………..

                   Kulcshasználó

A kulcsot visszaadtam……………………………-án:

                                                                                  ……………………………………..

A kulcsot visszakaptam………………………….-án:


                                                                                  ……………………………………..

Megyaszói Általános Művelődési Központ képviseletében:                              

                                                                                           1. függelék  a 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethezA MEGYASZÓI KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA


 1. A könyvtár kettős funkciójú nyilvános könyvtár, iskolai és közművelődési feladatokat lát el. Megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a szabályzatot betartja.

 2. A könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 3. A 2. pontban felsoroltakon kívül egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozás után vehetők igénybe. A beiratkozás ingyenes.

 4. A könyvtáros köteles a szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.

 5. Beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználótól:

A tanulók és önálló keresettel nem rendelkezők csak szülői engedéllyel és kezesség vállalásával vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Kezes csak a beiratkozó törvényes képviselője lehet. A beiratkozáskor az olvasó aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartásáért.

 6. A könyvtárban az alapszolgáltatáson kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: 7. A kölcsönzés szabályai:


A könyvtárhasználati előírásokat megszegő látogatókat eltilthatja az intézmény.


A könyvtár nyitvatartási rendje:
Csatolmányok

Megnevezés méret
7 2019 közm.rend.
3.97 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!