nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(V.27.) rendelete
Hatályos:2020-05-28 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(V.27.) rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Megyaszó Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 76.§ (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történt egyeztetést követően a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja, hatálya

1.§


(1) Megyaszó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tekinti, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és a feladatok megvalósításában résztvevők támogatását. A település minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításhoz, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, esélyegyenlőséghez a kulturális javak megismerése tekintetében.


(2) A rendelet célja, hogy az Önkormányzat által támogatott közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás módját, mértékét, finanszírozási szempontokat a helyi közösség kulturális igényeinek figyelembevételével határozza meg, továbbá megfelelő keretet teremtsen a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Megyaszó Község Önkormányzatának közigazgatási területén található közművelődési intézményre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.


2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. §


(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76.§ (3) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat:

 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

3.§


 1. Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása érdekében

a) közművelődési intézményt működtet,

b) közösségi színteret biztosít.


4.§


(1) Az Önkormányzat a meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként működő Megyaszói Általános Művelődési Központ (3718 Megyaszó, Hősök útja 1.) szervezeti egységével látja el.

(2) Az Önkormányzat kizárólag a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító Falumúzeumot (3718 Megyaszó, Tanácsháztér 1.), mint közösségi színteret tartja fenn.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra, az intézmény és a színtér működtetésére közművelődési megállapodást köthet a Kult.tv. 79.§-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Kult.tv. 79.§ (2)-(4) bekezdéseiben előírt kötelezettségeket.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb március 1-je utáni első soron következő testületi ülésen fogadja el.

(5) A Kult.tv. által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az Intézmény a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága által megtárgyalt és a Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.

(7) Az Intézmény munkatervében – melynek részét képezi az éves szolgáltatási terv – rögzíti konkrét feladatait és azok költségtervezetét, amelyet az intézményvezető minden tárgyévben jóváhagyásra benyújt a Képviselő-testület részére, miután a Kulturális Bizottság azt megtárgyalta.

(8) Az Intézmény munkájáról évente beszámol. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület a Kulturális Bizottság véleményét figyelembe véve dönt.
4. A közművelődési tevékenység finanszírozása


5.§


(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait a költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázathoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.

(3) A kiemelt települési nagyrendezvények, fesztiválok, testvér települési kapcsolatok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására az Önkormányzat éves költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrást biztosít a közművelődési feladatokat ellátó civil szervezetek támogatására, bizottsági hatáskörbe utalt pályázati úton történő lebonyolítására.5. A közművelődési rendelet felülvizsgálata, közzététele


6. §


(1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletet – társadalmi egyeztetés és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében – legalább ötévente felülvizsgálja.

(2) A közművelődési rendeletet az Önkormányzat a közművelődési intézményben kihelyezi.

(3) A közművelődési rendeletet a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzéteszi.


6. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek


7.§


Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

 1. a településen működő köznevelési intézményekkel,
 2. a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel,
 3. egyházakkal,
 4. helyi népművészekkel,
 5. hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel.7. Záró rendelkezések

8.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete.


Megyaszó, 2020. május 27.


          Hajdú Istvánné sk                                                       Kissné Bodnár Renáta sk

           polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet 2020. május 27. napján kihirdetésre került:
Kissné Bodnár Renáta sk

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
1.08 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!