nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-10 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét                

   747.549.005,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását                 

   799.286.185,-Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

   -51.737.180,- Ft-ban

                    0,- Ft

   -51.737.180,- Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           342.756.122 Ft Önkormányzat működési támogatásai

           323.719.858 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             31.560.313 Ft Működési bevételek

35.326.763 Ft Közhatalmi bevételek

             11.036.012 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

               3.149.937 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

                  

             83.840.486 Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat   647.718.469 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

          348.266.757 Ft

Személyi juttatások

            53.272.064 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

          187.075.099 Ft

Dologi kiadások

            38.254.849 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            20.849.700 Ft

Egyéb működési célú kiadások


         151.567.716 Ft


Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

         127.948.116 Ft

Beruházások

           14.697.596 Ft

Felújítások

                           0 Ft

             8.922.004 Ft

           32.103.306 Ft

        -       ebből: EU-s forrásból felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
  2. A rendelet 2.§ (3) bekezdése 1.2. melléklete helyébe az 1.2.,1.3.,1.4 melléklet lép.
  3. A rendelet 2.§ (4) bekezdése 2.1. és 2.2. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.3. §


(1)       A rendelet 3.§ (7) bekezdése 5.1. …5.5. mellékletei helyébe az 5.1. ….5.5.    mellékletek lépnek.


4.§(1)       Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kissné Bodnár Renáta sk

jegyző

Hajdú Istvánné sk

 polgármesterA rendelet kihirdetve: 2020. július 9. napjánCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
814 KB
Ktsgvetés módosítás rendelet
411.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!