nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-03 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét                

   728.901.384,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását    

   728.901.384,- Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

                    0,- Ft-ban

                    0,- Ft

                    0,- Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           336.128.774 Ft Önkormányzat működési támogatásai

           158.251.895 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             22.551.155 Ft Működési bevételek

33.294.000 Ft Közhatalmi bevételek

           128.200.000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                  

             50.475.560 Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


   580.208.582 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

          325.136.112 Ft

Személyi juttatások

            49.983.574 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

          145.499.546 Ft

Dologi kiadások

            47.458.150 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            12.131.200 Ft

Egyéb működési célú kiadások


         148.692.802 Ft


Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

         132.422.000 Ft

Beruházások

             7.348.798 Ft

Felújítások

                           0 Ft

             8.922.004 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
  2. A rendelet 2.§ (3) bekezdése 1.2. melléklete helyébe az 1.2.,1.3.,1.4 melléklet lép.
  3. A rendelet 2.§ (4) bekezdése 2.1. és 2.2. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.3. §


(1)       A rendelet 3.§ (7) bekezdése 9.1. …9.5. mellékletei helyébe a 5.1. ….5.5.    mellékletek lépnek.

4.§


(1)       Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


..............................................

.........................................

Kissné Bodnár Renáta

jegyzői feladatok ellátásával

megbízott köztisztviselő

Hajdú Istvánné

polgármester


A rendelet kihirdetve 2019. december 2.
.............................................

    Kissné Bodnár Renáta

jegyzői feladatok ellátásával

   megbízott köztisztviselő
Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelet mód.
371.41 KB
Melléklet
844 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!