Magyar Falu Program logo
Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap logo

Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének

…/2020. (V……) rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Megyaszó Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 76.§ (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lefolytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

1.§

(1) Megyaszó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tekinti, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és a feladatok megvalósításában résztvevők támogatását. A település minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításhoz, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, esélyegyenlőséghez a kulturális javak megismerése tekintetében.

(2) A rendelet célja, hogy az Önkormányzat által támogatott közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás módját, mértékét, finanszírozási szempontokat a helyi közösség kulturális igényeinek figyelembevételével határozza meg, továbbá megfelelő keretet teremtsen a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

(3) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

 1. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
 2. a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése,
 3. az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
 4. a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.
 1. §

A rendelet hatálya Megyaszó Község Önkormányzatának közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre, az azokban résztvevő természetes személyekre, jogi személyekre, szervezetekre, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottakra, a közművelődési megállapodást kötő jogi, vagy természetes személyekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybevevőkre terjed ki.

3.§

E rendeletben használt fogalmak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott fogalmakat kell érteni.

 1. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
 2. §

 

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a Kult.tv. 76.§ (3) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat.

 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

5.§

 • Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével a következő feladatok ellátásával biztosítja:
 1. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetését célzó tevékenységek támogatása, a helyi művelődési szokások gondozása,
 2. a helyi hagyományápoló, ismeretszerző, amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységének támogatása szakkör, klub szervezésével
 3. helyi társadalom közösségi életének segítése,
 4. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, zenei rendezvényekhez, alkotó célú helyi közösségek, szakkörök számára közösségi tér biztosítása,
 5. a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében, az esztétikai élmények megéléséhez közművelődési rendezvények, hangversenyek, koncertek, kiállítások, bemutatók szervezése,
 6. lakossági igény esetén közreműködés a színház és hangverseny látogatások megszervezésében,
 7. méltó megemlékezés a nemzeti ünnepekről, gondoskodik az ünnepségek előkészítéséről, támogatja a településhez kötődő helyi alkalmak megvalósítását
 8. a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése,
 9. közösségi internet hozzáférés biztosításával a művelődő közösségeket hozzásegíti az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez,
 10. a művelődő és alkotó közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési és alkotó tevékenysége során a helyszín biztosítása, a művelődési és alkotó közösségek számára bemutatkozási lehetőségek megteremtése,
 11. a településen élők véleményének, építő javaslatok megismerése céljából fórumok szervezése, mely hozzájárul a helyi közösség közművelődési feladatellátásban és a közösség életében történő aktív szerepvállalásához.
 12. ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt,
 13. a településen élő roma kisebbség bevonásával a roma nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, együttműködési lehetőségek megteremtése, közös szervezésben megvalósuló programok támogatása
 14. a közösségek tevékenységének támogatása érdekében szükség szerint szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

(2) A közművelődési feladatok megvalósításában az alábbi szervezetek működnek közre:

 • Megyaszói Általános Művelődési Központ (3718 Megyaszó, Hősök útja 1.)
 • Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének kulturális feladatokat ellátó állandó bizottsága: Kulturális Bizottság (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)
 • Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar
 • Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)
 • nevelési-oktatási intézmények,
 • magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek,
 • helyi média,
 • mindazok, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak.
 1. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

6.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása céljából:

 1. a) közművelődési intézményt működtet,
 2. b) közösségi színtereket biztosít.

(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások folyamatos ellátását saját fenntartású intézmény útján, a Megyaszói Általános Művelődési Központon (továbbiakban: Intézmény) keresztül biztosítja. Az Intézmény Megyaszó Község Önkormányzata fenntartása és irányítása alatt működő költségvetési szerv.

(3) Az Intézmény az Alapító Okiratában meghatározott közfeladatként – szakmailag önállóan – közművelődési alapszolgáltatásokat biztosít.

(4) Az Önkormányzat biztosítja az Intézmény által végzett közművelődési alapszolgáltatások ellátásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket.

(5) Az Önkormányzat az 5. §. (1) bekezdésében felsorolt feladatokat elsősorban az Intézmény útján látja el, amennyiben az Intézmény a közművelődési tevékenységre vonatkozó feladatát ellátni nem tudja, közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodásban rögzíteni kell a végzett alapszolgáltatást, annak módját, mértékét és tartalmát, valamint a szolgáltatás ellenértékét.

7.§

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátása során az alábbi, saját fenntartású közösségi színtereket biztosítja:

 1. a) Megyaszó könyvtár, információs és közösségi hely (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)
 2. b) Falumúzeum (3718 Megyaszó, Tanácsháztér 1.)

(2) A közösségi színterek fenntartásáról az Önkormányzat közvetlenül gondoskodik, továbbá biztosítja a működtetéshez szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket.

8.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

 1. a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b)a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel,

 1. c) egyházakkal,
 2. d) helyi népművészekkel,
 3. e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

 1. a) a települési honlapon,
 2. b) plakátok, szórólapok útján

ad tájékoztatást a település lakossága részére.

 1. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és képviselete

 

9.§

(1) A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az Intézmény a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága által megtárgyalt és a Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.

(3) Az Intézmény munkatervében – melynek részét képezi az éves szolgáltatási terv – rögzíti konkrét feladatait és azok költségtervezetét, amelyet az intézményvezető minden tárgyévben jóváhagyásra benyújt a Képviselő-testület részére, miután a Kulturális Bizottság azt megtárgyalta.

(4) Az Intézmény munkájáról évente beszámol. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület a Kulturális Bizottság véleményét figyelembe véve dönt.

 

 

 

 1. A közművelődési tevékenység finanszírozása

 

10.§

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja. A közművelődési intézmény fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket rendelkezésre bocsátja.

(2) Az Önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az Önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az Önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

(4) Az Önkormányzat finanszírozza:

 1. a) a közművelődési intézmény és a közösségi színterek üzemeltetésének, közüzemi díjainak költségeit,
 2. b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait.
 1. A közművelődési rendelet felülvizsgálata, közzététele
 1. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét – a társadalmi egyeztetés és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében – legalább ötévente felülvizsgálja.

(2) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közművelődési intézményben kihelyezi.

(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzéteszi.

 1. Záró rendelkezések

12.§

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (IX.26.) rendelete.

          Hajdú Istvánné                                                           Kissné Bodnár Renáta

polgármester                                                                          jegyző

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Hatályos:2017-08-30 -tól

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2017-05-31 -tól

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2017-05-31 -tól

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2017-05-31 -tól

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete Hatályos:2017-02-15 -tól


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-10-18 -tól


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-10-17 -től


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-05-10 -től


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-05-11 -től


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-05-10 -től


Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016-02-12 -től